Skip Navigation Links > Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Kurumsal Yönetim Uyum ve Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum ve Raporu 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Genel Olarak

1999 yılında yayınlanan OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri 2004 ve 2015 yılında gözden geçirilmiştir. Son gözden geçirme süreci, 2012 yılından itibaren başlamış, 2014 ve 2015 yılında devam ederek, OECD Konseyi tarafından 8 Temmuz 2015’te kabul edilmiştir.

 

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilerek ilk kez yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri, 2005, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında beş kez yıllarında güncellemiştir. En son olarak 03.01.2014 tarih, 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) yürürlüğe girmiştir. 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde Kurul Karar Organı’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca yapılan duyurusunda 2018 yılına ilişkin faaliyet raporları ekinde hazırlanacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu yeni formatı duyurulmuştur. 01.01.2018–31.12.2018 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz buna uygun olarak sunulmaktadır.

 

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak;

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketler açısından önem arz etmektedir. Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyuma özen göstermekte, 2004 yılından itibaren Faaliyet Raporu'na mevzuata uygun olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu eklemektedir.

 

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., ilgili tebliğlerin değişmesinden dolayı mevzuatlara uyum sağlamak için Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gerekli izinlerini ve görüşlerini alarak Esas Sözleşmesini 2012 -2014 tarihleri arasında yedi (7) kez tadil ederek ilkelere uygun hale getirmiştir.

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasasında Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği Seri VIII No 51’e uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporu hazırlatmak üzere 08.11.2012-06.11.2013- 06.11.2014 – 06.11.2015 – 04.11.2016 tarihlerinde sözleşme imzalamış, ilgili dönemlere ilişkin raporlar, 21.01.2013, 31.12.2013, 26.12.2014, 25.12.2015, 23.12.2016, 22.12.2017, 21.12.2018 tarihlerinde yayınlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda www.kap.org.tr açıklama yapılmıştır.

 

 

 

 

I

II

Yeni tebliğe uyum notu

III

IV

V

VI

VII

IX

 

21.01.2013

31.12.2013

03.03.2014

26.12.2014

25.12.2015

23.12.2016

22.12.2017

21.12.2018

20.12.2019

Pay Sahipleri

81,54

89,23

89,23

91,53

93,14

94,50

94,50

94,50

94,50

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

86,67

91,67

91,89

93,51

95,51

95,67

95,67

95,67

95,67

Menfaat Sahipleri

87,18

92,31

93,20

92,95

93,95

94,95

94,95

94,95

95,95

Yönetim Kurulu

80,33

88,52

88,22

91,22

91,41

92,10

92,99

93,33

93,33

Not

8,39

9,01

9,02

9,21

9,32

9,40

9,43

9,45

9,46

 

 

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notlarındaki gelişim, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne önemli ölçüde uyum sağladığını ve gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunu, en iyi Yönetim örneklerinden olduğunu, kamuya ve hissedarlarına verdiği değeri tescil etmektedir. 2013 yılından bu yana kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önemi, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütme konusundaki kararlığını Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alarak gösteren Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu 9,46’dır.

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporları, şirketimizin internet sitesinde www.gyo.com.tr  Yatırımcı İlişkiler Bölümü-Kurumsal Yönetim- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme bölümünde mevcuttur.

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumluluk

 

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 madde 5-(2-c) uyarınca, 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde Kurul Karar Organı’nın 10.01.2018 tarih ve 2/51 sayılı kararı uyarınca yapılan duyurusunda belirtildiği üzere 2019 yılında üçüncü grup şirketidir.

 

BIST Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarında ve BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi ile BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde ve Mali Kuruluşlar-Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları sektöründe yer almaktadır.

 

Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve çalışma esasları çerçevesinde 01.01.2018- 31.12.2018 döneminde 3 kez toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulmuştur.

 

Ayrıca; Denetimden Sorumlu Komite görev ve çalışma esasları çerçevesinde 01.01.2018- 31.12.2018 döneminde 5 kez toplanmış, Riskin Erken Saptanması Komitesi görev ve çalışma esasları çerçevesinde 01.01.2018- 31.12.2018 döneminde 6 kez toplanmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulmuştur. Aday Gösterme Komitesi görev ve çalışma esasları çerçevesinde 01.01.2018- 31.12.2018 döneminde 2 kez toplanmıştır.

 

01.01.2018- 31.12.2018 döneminde, önceki dönemlerde olduğu gibi Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen zorunlu olan ilkelere uyulmuş olup, uygulanamayan kurumsal yönetim ilkeleri nedeniyle yönetim, menfaat sahipleri, pay sahipleri arasında bir çıkar çatışması olmadığını ve faaliyet raporu ve periyodik mali tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığını ve şirketin mevzuata tam olarak uyduğunu beyan ederiz.

 

Kurumsal Yönetim Komitesi, 3.1.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’ne göre yapılması gereken şirket içi düzenlemelerin en iyi yönetişim uygulamaları olmaları için çalışmalar 01.01.2018- 31.12.2018 döneminde devam etmiş olup 2019 yılında da sürdürülecektir.

 

Yönetim uygulamalarında kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bir değişiklik yapma planı yoktur.

 

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve 6102 numaralı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilintili mevzuatlardaki gelişmeleri ve uygulamaları dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapmaya devam edecektir.

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih, 28676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)”nin İkinci Bölümünün 9’uncu maddesi gereğince hazırlanan ve  finansal raporlar içinde yer alan sorumluluk beyanlarında;

 

  1. Finansal tablo ve faaliyet raporunun kendileri tarafından incelendiği,
  2. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
  3. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte-işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı

 

belirtilmiş, 01.01.2018-31.03.2018 dönemine ait finansal raporlar 25.04.2018 tarihinde, 01.01.2018-30.06.2018 dönemine ait finansal raporlar 24.07.2018 tarihinde, 01.01.2018-30.09.2018 dönemine ait finansal raporlar 24.10.2018 tarihinde, 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait finansal raporlar 30.01.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda www.kap.org.tr duyurulmuştur.

 

Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (VII-128.5)’ne uygun olarak hazırlanan ve Bağımsız Denetim hizmeti alınan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin bağımsız denetiminden geçmiş olan 01.01.2017–31.12.2017 dönemine ilişkin Performans Sunum Raporu 31.01.2018 tarihinde, 01.01.2018-30.06.2018 dönemine ilişkin Performans Sunum Raporu  31.07.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda www.kap.org.tr duyurulmuştur. 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin Performans Sunum Raporu ilgili dönemin bitişini takip eden bir ay içerisinde bağımsız denetimden geçirilerek kamuoyuna açıklanacaktır.

 

30.03.2018 tarihli ilk toplantıda nisap sağlanamaması nedeniyle toplanamayan ve 30.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantılarına ait Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve toplantı ilanları sırasıyla 28.02.2018 ve 02.04.2018 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur. Olağan Genel Kurulu toplantısı ilanları 07.03.2018 tarih, 9531 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve 05.04.2018 tarih, 9552 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 03.08.2018 tarihli ilk toplantıda nisap sağlanamaması nedeniyle toplanamayan ve 03.09.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ait Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve toplantı ilanları sırasıyla 20.06.2018 ve 06.08.2018 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur. Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı ilanları 26.06.2018 tarih, 9607 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve 09.08.2018 tarih, 9639 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

 

01.01.2018-31.12.2018 döneminde önceki dönemlerde olduğu gibi Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1’de belirtilen zorunlu olan ilkelere uyulmuş olup, uygulanamayan kurumsal yönetim ilkeleri nedeniyle yönetim, menfaat sahipleri, pay sahipleri arasında bir çıkar çatışması olmadığını ve faaliyet raporu ve periyodik mali tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığını ve şirketin mevzuata tam olarak uyduğunu beyan ederiz.

 

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim ve İcra işleyişinde Kurumsal Yönetim İlkeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tüm mevzuatların titizlikle uygulandığına, pay sahipleri, menfaat sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Yönetim Kurulu işlerliği açısından prensiplere uyumun önceki dönemlerde olduğu gibi 01.01.2018- 31.12.2018 döneminde daha da iyiye gittiğini ve Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin hiçbir çıkar çatışmasına rastlanmadığını beyan ederiz.

 

Gerekli görülen durumlarda yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını en iyi yönetim uygulamalarından olmak için iyileştirici tavsiyelerde bulunmaya komitemizin her zaman titizlikle uymaya devam edeceğini, gerek ticari hayatla ilgili mevzuatlar gerekse Sermaye Piyasası Kurulunca güncellenen, değişen mevzuatlarla ilişkin gelişmelerin titizlikle takip edileceğini beyan ederiz.

 

Kurumsal Yönetim Komitesi

 

 

Osman Nezihi Alptürk                                          Piraye Erdem                              Hasan Hüsnü Güzelöz

     Başkan                                                           Üye                                                Üye