Skip Navigation Links > Ana Sayfa > İnsan Kaynakları

İnsan Kaynaklarıİşe Alım

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ‘de işe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine titizlikle uyulmaktadır. Boşalan veya yeni ilave kadro açılması sebebiyle ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanması, işletmenin devamlılığını sağlayacak, amaçlarını benimseyecek ve belirlenen işin gerektirdiği özellikleri gösterecek personelin seçimi, oryantasyon ve deneme süreci belirlenen sistemler dahilinde gerçekleştirmektir. İşe başvuru formları ve işe giriş belgeleri ve prosedürler bulunmakta, gelişmelere uygun olarak zaman zaman güncellenmektedir.

Eğitim

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları ve eğitim politikaları oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de çalışan personelin yaptıkları işlerde daha etkin ve verimli olabilmesi için eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesini Eğitim Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Şirkete yeni katılan personele oryantasyon eğitimi verilmektedir. Eğitim talep formu ile personelin ve bağlı oldukları bölüm sorumlularının istekleri değerlendirilmektedir. Hazırlanan eğitim planına bağlı olarak çalışan için şirket içi, şirket dışı, yurt içi veya yurt dışı uygun eğitimlerin araştırılması ve planlanarak ilgili kişilerin eğitimlere yönlendirilmesi yapılmaktadır.  Personelin aldığı eğitimlerin değerlendirilmesi ve yeterliliğinin kontrol edilmesine önem verilmektedir.

Diğer Konular

Sektördeki konumunun, bilinirliliğinin ve sürdürülebilir başarı hedefinin sorumluluğu ile şirketimiz, personeline verdiği değerin gereği olarak,  memnuniyet ve bağlılık düzeyini ölçmek, kişisel gelişimlerine destek olmak,  personel politikalarını iyileştirmeye yönelik faaliyet planları oluşturarak hayata geçirme konusuna titizlikle önem vermektedir.

Disiplin yönetmeliği,  şirket faaliyetlerinin gerektiği gibi yürütülmesini ve şirket yararlarının korunmasını sağlamak amacı ile oluşturulmuştur. Şirket içi yönetmelik, yönergeler veya diğer ilgili kanun, karar ve yönetmeliklerin öngördüğü görevlerin şirket içinde ve dışında yerine getirilmemesi, yasaklanan işlerin yapılması, yetkilerin aşılması veya diğer gerekli durumlarda ilgililer hakkında belirtilen disiplin cezalarının ne şekilde uygulanacağı şeffaflıkla paylaşılmakta, personelimiz  tarafından dikkate alınmaktadır.